Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej powołana została w 2013 roku. Celem Fundacji jest ochrona i twórcza popularyzacja szeroko pojętego dziedzictwa narodowego i spuścizny kulturowej Rzeczypospolitej, zarówno w kraju, jak i za granicą, z uwzględnieniem zarówno Polonii jak i szeroko rozumianej publiczności zagranicznej. Priorytetowymi projektami, w dotychczasowej działalności Fundacji, są realizacje wielkoformatowych spektakli historyczno- literacko-muzycznych jak:

Koncert Niepodległości (32 edycje realizowane od 2009 roku), który odbywa się rokroczne w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zainaugurował 11 listopada 2009 roku. Specjalne edycje Koncertu Niepodległości odbywają się także na Zamku Królewskim (3 maja), na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (17 września), na Westerplatte (1 września) i w Kruszynianach (15 sierpnia). Specjalne edycje Koncertu Niepodległości „Za Nasza i Waszą Wolność” odbywały się także na Liwie (Wilno, narracja polsko-litewska) i na Łotwie (Dyneburg, Lipawa, Ryga, narracja polsko-łotewska). Fundacja zrealizowała też anglojęzyczne edycje Polish Independence Concert w Kanadzie, Australii oraz w bazie Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Ādaži na Łotwie, gdzie artyści wystąpili przed żołnierzami dziewięciu narodowości.

Projekt Arboretum (9 edycji od 2014 roku). Premiera międzynarodowa koncertu miała miejsce w 2018 roku we Lwowie, zespół wystąpił także w Australii. Autorski koncert muzyki hybrydowej, łączonej z prozatorsko-baśniową narracją i poezją ludową. Jego inspiracją są dawne pieśni tradycyjne, gwara regionalna, życie codzienne, wiara i zwyczaje mieszkańców obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenie zainaugurowało w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Zrealizowane zostały także edycje specjalne: w Warszawie, we Lwowie oraz w Brisbane w Australii. Dorobek Projektu Arboretum to 65 autorskich, hybrydowych aranżacji utworów tradycyjnych, kompozycji współczesnych oraz 9 edycji scenariuszowych, które tłumaczone były także na język angielski i ukraiński. Projektowi towarzyszą wydarzenie społeczne jak wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych „Arboretum o świcie”, warsztaty tańca oraz Potańcówka Ludowa Projektu Arboretum.

Hybryda Kultur Festiwal (2 edycje od 2018 roku). Festiwal prezentujący dokonania artystów współczesnych inspirujących się  kulturą tradycyjną i ludową oraz wykorzystujących różnorodność współczesnych nurtów muzycznych i instrumentalistyki. Festiwal od 2018 roku odbywa się w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie.  Celem Hybryda Kultur Festiwal  jest wspieranie i prezentowanie tych niekomercyjnych artystów, którzy w swoich poszukiwaniach pójdą za głosem serca i natchnieniem czerpanym z korzeni. Festiwal prowadzi polsko-kanadyjską wokalistka i kompozytorką, Ola Turkiewicz, dyrektor Hybryda Kultur Festiwal. W dotychczasowych edycjach udział wzięli takie zespoły jak: Dikanda, Dzikie jabłka, Dziczka, kapela Maliszów, Karolina Cicha i Spółka, oraz Karolina Skrzyńska z zespołem.

Śpiewnik Niepodległości. Specjalistyczny, muzyczno-edukacyjny portal polskich pieśni patriotycznych, wojskowych oraz hymnów, który udostępnia multimedialne narzędzia ułatwiające artystom i amatorom samodzielne i twórcze korzystanie z zasobów polskiej pieśni historycznej. Przykładowym, współczesnym aranżacjom z repertuaru Koncertu Niepodległości, towarzyszą opisy historyczne z bogatą ikonografią, analizy literackie, nuty i teksty utworów oraz wielowariantowe podkłady muzyczne. Dla każdego z prezentowanych utworów udostępniane są dedykowane pakiety materiałów edukacyjnych. Portal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada także interface API, który ułatwia dostęp do bazy danych. Projekt cieszy się niezwykłą, jak na specjalistyczny portal pieśni patriotycznych, popularnością. W pierwszej poł. listopada 2019 serwis odwiedziło ponad ćwierć miliona użytkowników, pobierających nieodpłatne materiały edukacyjne.

Wydarzenia są celami strategicznymi Fundacji. Podsumowaniem dorobku tych projektów są wydawane kolekcjonerskie albumy muzyczne:

Koncert Niepodległości „Polish Independence Koncert” (2016)
Projekt Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai” (2017)
– Koncert Niepodległości „Niepokorne” (2020)
– Koncert Niepodległości „Leśni” (planowana premiera 2020)

Fundacja angażuje się także w ratowanie bezcennych artefaktów związanych z najnowszą historią Polski. Między innymi, wspólnie z Fundacją Sztuka Stosowana, doprowadziła do pozyskania i zabezpieczenia bezcennych pamiątek z najnowszej historii Polski. Wśród uratowanych przedmiotów jest m.in. zachowana brama Stoczni Gdańskiej z oryginalnymi napisami ze strajków sierpnia ’80, maja ’88 i sierpnia ’88. Inną bezcenną spuścizną Sierpnia „80 jest pozyskany stół z Sali BHP, na którym podpisywane były Porozumienia Sierpniowe. Oba zabytki zostały przekazane do powstającej kolekcji Muzeum Historii Polski, z nadzieją, że znajdą swoje godne miejsce na przygotowywanej ekspozycji stałej.

Założycielem i prezesem Fundacji jest Jacek „Wiejski” Górski, działacz opozycji demokratycznej w latach 1981-1989, współtwórca Federacji Młodzieży Walczącej, członek Grup Oporu „Solidarni” i emiter Radia „Solidarność”.

statut-ikona

Działalność statutowa fundacji

Działania prowadzone przez fundację mają wyłącznie charakter pro publico bono. Dlatego też realizacja wszystkich projektów fundacji tj. Koncertu Niepodległości, Projektu Arboretum, Hybrydy Kultur Festiwal oraz portalu Śpiewnik Niepodległości możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu przez przyjaciół fundacji, m.in.: przedsiębiorstwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Celem Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej jest promowanie, wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:

1. Działania na rzecz ochrony, rewitalizacji i promocji dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego, materialnego, kulinarnego i duchowego w Polsce, w Europie i na świecie, a także w środowiskach polonijnych.
2. Działania na rzecz kultywowania wielokulturowej i wielonarodowej tradycji Rzeczypospolitej.
3. Kultywowanie pamięci narodowej i dziedzictwa zarówno w wymiarze patriotycznym, naukowym, jak i kulturalno-oświatowym.
4. Kultywowanie tradycji państwa polskiego, w szczególności, Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i II Rzeczypospolitej.
5. Pielęgnowanie pamięci działań na rzecz niepodległości państwa polskiego oraz organizacji niepodległościowych działających zarówno na obszarze Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami.
6. Wspieranie działań na rzecz badań, zachowania i rewitalizacji dziedzictwa narodowego, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych mieszkających w dawnej Rzeczypospolitej i we współczesnej Polsce.
7. Działania na rzecz współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami.
8. Realizacja spektakli „Koncert Niepodległości”, „Projekt Arboretum” i innych, podobnych wydarzeń artystycznych.
9. Realizacja skansenu w Mieruniszkach, w tym odbudowa, rewitalizacja i rekonstrukcja historycznych siedlisk wiejskich charakterystycznych dla narodów zamieszkujących tereny dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Współpraca przy tworzeniu innych podobnych projektów w Polsce, w Europie i na świecie.
10. Działania wspierające rozwój i integrację społeczności lokalnych we współczesnej Polsce i na świecie.
11. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym dziedzictwa przyrodniczego, bioróżnorodności oraz krajobrazu kulturowego zarówno w Polsce, jak i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ratowania i pielęgnowania ginących gatunków zwierząt i roślin.
12. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulinarnego, prowadzenie i wspieranie działań mających na celu propagowanie żywności ekologicznej i tradycyjnej.
13. Działania na rzecz zachowania oraz rewitalizacji kultury i obrzędów tradycyjnych we współczesnej Polsce i na świecie, m.in. poprzez budowę skansenu.
14. Działania na rzecz ochrony i rewitalizacji kultury ludowej oraz ginących zawodów i rzemiosł w Polsce i na świecie.
15. Popularyzowanie wiedzy genealogicznej oraz inicjowanie badań genealogicznych.
16. Nauka, edukacja, kultura, sztuka, oświata, podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
17. Działania na rzecz promowania zasad zrównoważonego rozwoju miast i wsi, planowania przestrzennego oraz architektury ekologicznej i odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie.
18. Działania wspierające rozwój gospodarczy i małej przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych w Polsce i na świecie.
19. Propagowanie nowoczesnych technologii ochrony i rewitalizacji zabytków dziedzictwa narodowego.
20. Propagowanie nowoczesnych technologii ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.
21. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej.
22. Promocja i organizacja wolontariatu.
23. Inicjowanie, realizacja programów związanych z podtrzymywaniem wielonarodowej i multikulturowej tradycji dawnej Rzeczypospolitej, pielęgnowaniem i rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
24. Inicjowanie, wspieranie i realizacja akcji i programów służących edukacji i wychowaniu, patriotycznemu, kulturalnemu, prozdrowotnemu, ekologicznemu społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, również z uwzględnieniem tolerancji dla innych kultur i narodów.
25. Wspieranie integracji europejskiej oraz współpracy między społecznościami.
26. Realizacja programów mających na celu opiekę i pomoc zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej realizuje swoje cele poprzez:

1. Wskazywanie metod, tworzenie możliwości i działania na rzecz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Polsce i na świecie.
2. Konferencje, seminaria, konkursy, warsztaty, spotkania, wystawy, targi, projekty edukacyjne, wymianę specjalistów oraz organizowanie wyjazdów badawczych oraz innych przedsięwzięć.
3. Promowanie architektury ekologicznej i energooszczędnej, alternatywnych źródeł energii i form transportu poprzez edukację, organizowanie konkursów, publikacje.
4. Promocję tradycyjnych zawodów i małej przedsiębiorczości rozwijającej się wokół kultury i produktów regionalnych.
5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej przy pomocy wydawnictw oraz wszelkich technik multimedialnych, w tym audiowizualnych i filmowych.
6. Organizowanie wszelkich imprez artystycznych związanych z promocją, upowszechnianiem oraz prezentacją kultury i sztuki, w tym koncertów, wystaw i pokazów, zarówno w Polsce, jak i na świecie,
7. Prowadzenie działalności w środowiskach polonijnych oraz angażowanie podmiotów polonijnych w działania prowadzone przez Fundację.
8. Propagowanie turystyki i agroturystyki oraz podejmowanie działań na rzecz ich rozwoju.
9. Budowanie partnerstw służących dziedzictwu, kulturze i środowisku naturalnemu. ożywieniu gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym.
10. Angażowanie sektora biznesu w działania Fundacji.
11. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządami oraz instytucjami państwowymi.
12. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z twórcami, naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi.
13. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej zmierzającej do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.
14. Działalność charytatywną m.in. poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i, fundowanie stypendiów oraz kosztów wyjazdów krajowych i międzynarodowych osobom indywidualnym i instytucjom.
15. Rewitalizację i rekonstrukcję obiektów dziedzictwa materialnego oraz krajobrazu kulturowego, m.in. w ramach projektu budowy skansenu, prezentującego architekturę wiejską dawnej Rzeczypospolitej.
16. Wspieranie i udział w projektowaniu i realizacji obiektów ekologicznych.
17. Badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie oraz prace zachowawcze i rewitalizacyjne dotyczące budynków, parków, ogrodów, rodzimego krajobrazu, zabytków techniki, rzemiosła, kultury narodowej itp.
18. Ochrona, odbudowa i rewitalizacja miejsc istotnych dla kultywowania pamięci i kultury narodowej oraz krzewienia patriotyzmu.
19. Udział w projektach i partnerstwach międzynarodowych których cele i działania są zbieżne z celami Fundacji.
20. Popularyzowanie wiedzy genealogicznej. Nawiązywanie więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, opartych na wspólnym dziedzictwie kulturowym.
21. Pomoc finansowa i rzeczową dla zwierząt, w tym zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie działań mających na celu eliminację okrucieństwa wobec zwierząt.